UKT do të realizojë masterplanin strategjik 75 mil lekë, Angelo Haruni/SCAN, 14 Gusht 2017

UKT do të realizojë masterplanin strategjik 75 mil lekë, Angelo Haruni/SCAN, 14 Gusht 2017

Informim
UKT do të realizojë Masterplanin strategjik – Tender 75 milionë lekë për shërbimin e konsulentit, Angelo Haruni/SCAN, 14 Gusht 2017 Shoqëria Ujësjellës-Kanalizime Tiranës do të kontraktojë një kompani konsulente, e cila do të përcaktojë qartë hapat që duhen ndjekur për të arritur objektivat e UKT: Ofrimin e shërbimit të vazhdueshëm 24 orë ujë në ditë për mbi 1 milion banorë; Reduktimi i ujit pa të ardhura; Zhvillimi i performancës së drenazhimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura; Kompania fituese do të hartojë atë që quhet “Masterplani” i zhvillimit teknik dhe strategjik të furnizimit me ujë dhe rrjetit të Kanalizimeve për qytetin e Tiranës. UKT ka caktuar një fond maksimal prej 75 milionë lekësh për këtë shërbim, ndërsa ofertat do të mund të dorëzohen deri më 23 Gusht 2017. Kriteret për…
Read More