Climate change effects on water use for energy industry by Dr Lorenc Gordani, 11th June 2017

Climate change effects on water use for energy industry by Dr Lorenc Gordani, 11th June 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Publikime
Climate change effects on water use for energy industry by Dr Lorenc Gordani, 11th June 2017 Prodhimi i energjisë hidrike është burimi kryesor i prodhimit të energjisë elektrike në Shqipëri, duke zënë 99% të prodhimit energjetik aktual të brendshëm të Shqipërisë. Aktualisht, prodhimi ndryshon afërsisht nga 2900 GWh në vite shumë të thata deri në pothuajse 6,000GWh në vite me shumë lagështirë, siç sillet ne draft raportin “Përgatitja dhe Zbatimi i një Strategjie MIBU” nga Mott MacDonald. Mbështetja pothuajse ekskluzive në energjinë hidrike për furnizimin me energji elektrike e bën prodhimin vjetor Shqiptar shumë të varur nga ndryshueshmëria e kushteve hidrologjike. Gjatë viteve të thatë, energjia elektrike hidrike mund të bjerë deri në 40% nën mesataren e prodhimit afatgjatë (siç edhe ka ndodhur në vitin 2007) ose të rritet 60%…
Read More
“Boom-i” i Shërbimeve Energjetike në Shqipëri nga Dr Lorenc Gordani, 11 Korrik 2017

“Boom-i” i Shërbimeve Energjetike në Shqipëri nga Dr Lorenc Gordani, 11 Korrik 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
“Boom-i” i Shërbimeve Energjetike në Shqipëri nga Dr Lorenc Gordani, 11 Korrik 2017 Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm për kontraktim te performancës energjetike me kursime të konsiderueshme në ndërtesat publike dhe sektorët e tregtisë dhe industrisë. Megjithatë sipas Planit te Dytë dhe te Tretë Kombëtar te Veprimit për Efiçencën e Energjisë për Shqipërinë, 2016-2020, pavarësisht gjendjes se dobët te stokut aktual të ndërtesave pengesat për zbatimin e kontraktimit të shërbimeve energjetike për sektorin e banesave vazhdojnë te jene të mëdha. Deri me tani, kompanitë e interesuar për shërbime energjetike (ESCO) mund të pajisen me licencë, sipas ligjit nr. 10081 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”. Megjithatë, tregu për ESCO-t dhe kontraktimi i performancës energjetike në vend kanë qenë i kufizuara nga mungesa e një kuadri rregullator…
Read More