MEI hap garën për HEC në Lushnjë dhe në Dibër, Nertila Maho/SCAN, 16 Qershor 2017

MEI hap garën për HEC në Lushnjë dhe në Dibër, Nertila Maho/SCAN, 16 Qershor 2017

Informim
Dy koncesione të reja - MEI hap garën, një HEC në Lushnjë dhe një në Dibër, Nertila Maho/SCAN, 16 Qershor 2017 Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka vijuar procedurat për dhënien e koncesioneve të hidrocentraleve. Listës së gjatë dhe intensive këtyre muajve të fundit, i janë shtuar edhe dy projekte të tjera për të cilat gara është e hapur dhe pret ofertuesit e radhës. Bëhet fjalë për një hidrocentral në Lushnjë dhe një tjetër në Qarkun e Dibrës. Hidrocentrali i parë është ai i Lusës që pritet të ndërtohet mbi përroin që mban të njëjtin emër  dhe që është degë në pjesën e sipërme të  lumit Mat. “Pellgu ujëmbledhës  i  Lusës ndodhet  në  krahun  e  djathtë të rrjedhjes së lumit Mat dhe pjesa e shfrytëzimit përfshin nga pika e burimit…
Read More
Albgaz merr çertifikimin paraprak nga Enti Rregullator i Energjisë, MEI, 14 Qershor 2017

Albgaz merr çertifikimin paraprak nga Enti Rregullator i Energjisë, MEI, 14 Qershor 2017

Informim
Albgaz Sh.a merr çertifikimin paraprak nga Enti Rregullator i Energjisë, MEI, 14 Qershor 2017 Vendim, Nr. 82, Datë 26.05.2017 mbi çertifikimin paraprak të shoqërisë “Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror” Albgaz Sh.a. Në mbështetje të neneve 37, 50, 59, 68, dhe 80 të Ligjit Nr.102/2015, “Për sektorin e Gazit Natyror”, Vendimit të Këshillit Ministerial Nr. D/2011/02/MC-EnC, Traktatit të Komunitetit të Energjisë, të ratifikuar me ligjin Nr. 9501, datë 03.04.2006, si dhe neneve 6, 7, 8, 9, 10, 11 të rregullave “Për certifikimin e Operatorit të Kombinuar për Gazin Natyror”, miratuar me vendimin Nr.100, datë 05.08.2015 të Bordit të ERE dhe ndryshuar me vendimin Nr. 129, datë 31.10.2015,si dhe nenit 15, të rregullores “Për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s Nr. 96, datë 17.06.2016…
Read More