ERE: Nuk ndryshuam çmimet e energjisë, kompanitë kishin fitime të kënaqshme, Revista Monitor, 03/05/2017

ERE: Nuk ndryshuam çmimet e energjisë, kompanitë kishin fitime të kënaqshme, Revista Monitor, 03/05/2017

Informim
ERE: Nuk ndryshuam çmimet e energjisë, kompanitë kishin fitime të kënaqshme, Revista Monitor, 03/05/2017 Kompanitë publike të energjisë (OST dhe OSHEE) kishin kërkuar rritje të çmimit për vitin 2017, duke përfshirë edhe shitjen me pakicë për konsumatorët e mëdhenj, por Enti Rregullator Energjisë ka arsyetuar se kërkesa e kompanive nuk është pranuar për faktin se kompanitë kishin realizuar fitime të kënaqshme gjatë vitit 2016. “Nga analiza dhe vlerësimet e përgjithshme, rezultoi se shoqëritë KESH sh.a. OST sh.a. dhe OSHEE sh.a., kanë performancë të kënaqshme, që përgjithësisht ka mbuluar kostot e veprimtarive të këtyre aktiviteteve përgjatë periudhës 2015-2016 si dhe kanë krijuar një rezervë për zhvillimin normal të aktiviteteve për periudhën pasardhëse” u shpreh ERE në një relacion të posaçëm, ku shpjegoi se arsyet e mosndryshimit të çmimeve për 2017-n. Fitimi…
Read More