Business Conference: Inovacioni në projektim për zhvillimin e infrastrukturave të qëndrueshme, Tiranë, 10 – 11 maj 2017, Universiteti Politeknik i Tiranës

Business Conference: Inovacioni në projektim për zhvillimin e infrastrukturave të qëndrueshme, Tiranë, 10 – 11 maj 2017, Universiteti Politeknik i Tiranës

Informim
Business Conference: Inovacioni në projektim për zhvillimin e infrastrukturave të qëndrueshme, Tiranë, 10 – 11 maj 2017, Universiteti Politeknik i Tiranës ICE - Agjencia, Seksioni për Promovimin e Shkëmbimeve Tregtare i Ambasadës Italiane, në bashkëpunim me OICE (Shoqata italiane e studiove të inxhinierisë, arkitekturës dhe konsulencës tekniko-ekonomike), organizon në Tiranë, më 10 dhe 11 maj 2017, takime biznesi b2b mbi mundësitë e bashkëpunimit me kompanitë italiane në sektorët e mëposhtëm: infrastruktura rrugore, hekurudhore, sociale, detare dhe ura mjedisi, trajtimi i ujrave dhe impiantet arkitektura, planifikimi urban dhe restaurimi shërbime inxhinierike për efiçencën energjetike dhe energjitë e rinovueshme inxhinieria sizmike plant ingineering, fire prevention. Ditën e mërkurë 10 maj në Universitetin Politeknik të Tiranës nga ora 09:00 deri në orën 12:30 do të zhvillohet seksioni teknik i Forumit të Biznesit "Inovacioni në…
Read More
Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 26 Prill 2017

Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 26 Prill 2017

Artikuj, Informim
Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 26 Prill 2017 Objekti i tenderit: Mbikqyrja e punimeve per objektin e rehabilitimit te impjantit 110 kV te N/Stacionit Laç 2 dhe rikonstruksioni i linjes TL 110 kV Laç 1 – Laç 2 Më shumë Info Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST  | Data e hapjes: 26-04-2017 Ora : 08:30  | Data e mbylljes: 08-05-2017 Ora : 10:00  | Numri i referencës: REF-08985-04-25-2017  | Fondi limit: 2,262,442.00 Lekë  | Me lote: Jo  | Anulluar: Jo  |  Pezulluar: Jo Objekti i tenderit: Rikonstruksion kabinash dhe rrjet TU ABC ne Tepelene Më shumë Info Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSHEE Gjirokaster  | Data e hapjes: 26-04-2017 Ora : 10:00  | Data e mbylljes: 19-05-2017 Ora : 12:00  | Numri i referencës: REF-08977-04-25-2017  | Fondi…
Read More
Zona bregdetare Shqiptare me potencial te larte për burimet e ripërtëritshme të energjisë, Dr. Lorenc Gordani, 26 Prill 2017

Zona bregdetare Shqiptare me potencial te larte për burimet e ripërtëritshme të energjisë, Dr. Lorenc Gordani, 26 Prill 2017

Artikuj, Informim, Përfaqësim, Publikime
Zona bregdetare Shqiptare me potencial te larte për burimet e ripërtëritshme të energjisë, Dr. Lorenc Gordani, 26 Prill 2017 Zonat bregdetare të Shqipërisë pritet të përdorin masivisht burimet e ripërtëritshme të energjisë në të ardhmen e afërt. Sipas draftit zyrtar për Planin Zhvillimor të Bregut (PZHB) për periudhën 2015-2030, përdorimi i paneleve diellore do të përdoret gjerësisht nga banorët e bregdetit shqiptar. Për ketë “rekomandohet partneriteti privat-publik i sektorit për të promovuar më tej përdorimin e paneleve diellore përgjatë vijës bregdetare", thuhet në PZHB. Raporti zyrtarë ka identifikuar vende monumentesh, parqe natyrore arkeologjike, si dhe vendpushime turistike si sektorë potencial ku ky burim energjie mund të përdoren me leverdi te larte. Gjithsesi, kompanitë private, si EuroElektra kane lancuar qe tani një programe te thjeshte për instalimin e projekteve te vogla…
Read More