Tregu i energji një mundësi e re për prodhuesit dhe kompanitë, Dr. Lorenc Gordani, 23 Prill 2017

Tregu i energji një mundësi e re për prodhuesit dhe kompanitë, Dr. Lorenc Gordani, 23 Prill 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
Tregu i energji një mundësi e re për prodhuesit dhe kompanitë, Dr. Lorenc Gordani, 23 Prill 2017 Ligji i ri i energjive te rinovueshme tashme parashikon se konsumatorët mund jo vetëm te prodhojnë energji për nevojat e tyre por edhe t’ia shesin kompanisë së shpërndarjes, sasinë e tepërt të energjisë që nuk arrijnë ta konsumojnë. Termat pro-konsumer, vetë-gjenerues dhe vetë-konsumatorë janë fjalë që mund te përdoren ne mënyrë të ndërsjellë. Por qëllimi është përdorimi i energjisë së prodhuar në vend nga një konsumator i energjisë për të reduktuar, të paktën pjesërisht, blerjen e energjisë elektrike nga rrjeti. Kështu, përveçse se kursejnë në faturën e energjisë elektrike, familjet dhe bizneset që për shembull do të instalojnë panele diellore, tani mund të shndërrohen edhe në prodhues energjie. Për ketë OSSH-ja siguron lidhjen…
Read More
Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 21 prill 2017

Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 21 prill 2017

Informim
Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 21 prill 2017 Objekti i tenderit: Dhenia me koncesion e ndërtimit të landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimi i vend depozitimeve ekzistuese tiranë Më shumë Info Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave  | Data e hapjes: 20-04-2017 Ora : 12:00  | Data e mbylljes: 12-06-2017 Ora : 11:00  | Numri i referencës: REF-07295-04-19-2017  | Fondi limit: 0.00 Lekë  | Me lote: Jo  | Anulluar: Jo  |  Pezulluar: Jo Objekti i tenderit: Sherbim per zbulim, germim, shkriferim dhe ngarkim i reres bituminoze Më shumë Info Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier  | Data e hapjes: 21-04-2017 Ora : 08:00  | Data e mbylljes: 02-05-2017 Ora : 09:00  | Numri i referencës: REF-07698-04-20-2017  | Fondi limit: 3,680,000.00 Lekë  | Me lote: Jo  |…
Read More