Albania Adopt New Support Measures in Renewables by Dr Lorenc Gordani, 29th November 2016

Albania Adopt New Support Measures in Renewables by Dr Lorenc Gordani, 29th November 2016

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Publikime
Këshilli i Ministrave ka depozituar me 04.10.2016 ne Kuvend projektligjin për promovimin e përdorimit të energjisë së rinovueshme i cili pritet te aprovohet në javët e fundit te dhjetorit ose të fillim janarit 2017. Iniciativë qe vjen ne kuadër te nënshkrimit te Traktatit te Komunitetit të Energjisë, në kuadër të të cilit lind detyrimi, ndërmjet të tjerave, për implementimin e acquis të BE-së, në sektorin e energjisë. Si rrjedhojë e se cilës edhe Ministria e Energjisë dhe Industrisë është angazhuar për zbatimin e direktivës 2009/28/EC “Për burimet e energjisë se rinovueshme”. Direktiva ligjëron vendosjen e objektivave kombëtarë për burimet e rinovueshëm si të detyrueshme në mënyrë që të promovohet, sidomos, prodhimi i energjisë elektrike, ngrohja dhe ftohja, si edhe bio-karburanti për sektorët e transportit. Shumica e synimeve detyruese për përqindjen…
Read More
Government confirms the rescission of HPP “Katundi i Ri” on the Black Drin River by Dr Lorenc Gordani, 27th November 2016

Government confirms the rescission of HPP “Katundi i Ri” on the Black Drin River by Dr Lorenc Gordani, 27th November 2016

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Publikime
Mbledhja e fundit te qeverise ka pare nder te tjera edhe shfuqizimin e Vendimit Nr. 1068, Datë 23.12.2015, Të Këshillit të Ministrave“, për miratimin e bonus-it  në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë, për ndërtimin e Hidrocentralit “Katundi i Ri” mbi Lumin Drini i Zi”. Sa me sipër ka ardhur në mbështetje të nenit 113, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, dhe të nenit 25, të ligjit nr. 125/2013, “Për  koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të ndryshuar. Vendimi i Këshilli i Ministrave ka ardhur me propozimin e ministrit të Energjisë dhe Industrisë, pasi konsorciumi turk që mori përsipër të ndërtohte hidrocentralin e Skavicës është tërhequr nga tenderi. Qeveria shqiptare vendosi dhënien me koncesion të ndërtimit të Katundit të Ri në 7 janar të…
Read More