Climate change effects on water use for energy industry by Dr Lorenc Gordani, 09th December 2016

Climate change effects on water use for energy industry by Dr Lorenc Gordani, 09th December 2016

* Me kryesore, Artikuj, Hulumtimet, Informim, Publikime
Climate change effects on water use for energy industry by Dr Lorenc Gordani, 09th December 2016 Prodhimi i energjisë hidrike është burimi kryesor i prodhimit të energjisë elektrike në Shqipëri, duke zënë 97% të prodhimit energjetik aktual të brendshëm të Shqipërisë. Aktualisht, prodhimi ndryshon afërsisht nga 2900 GWh në vite shumë të thata deri në pothuajse 6,000 GWh në vite me shumë lagështirë sillet ne draft raportin “Përgatitja dhe Zbatimi i një Strategjie MIBU” nga Mott MacDonald. Mbështetja pothuajse ekskluzive në energjinë hidrike për furnizimin me energji elektrike e bën prodhimin vjetor Shqiptar shumë të varur nga ndryshueshmëria e kushteve hidrologjike. Gjatë viteve të thatë, energjia elektrike hidrike mund të bjerë deri në 40% nën mesataren e prodhimit afatgjatë (siç edhe ka ndodhur në vitin 2007) ose të rritet 60%…
Read More
Albania Adopt New Support Measures in Renewables by Dr Lorenc Gordani, 29th November 2016

Albania Adopt New Support Measures in Renewables by Dr Lorenc Gordani, 29th November 2016

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Publikime
Këshilli i Ministrave ka depozituar me 04.10.2016 ne Kuvend projektligjin për promovimin e përdorimit të energjisë së rinovueshme i cili pritet te aprovohet në javët e fundit te dhjetorit ose të fillim janarit 2017. Iniciativë qe vjen ne kuadër te nënshkrimit te Traktatit te Komunitetit të Energjisë, në kuadër të të cilit lind detyrimi, ndërmjet të tjerave, për implementimin e acquis të BE-së, në sektorin e energjisë. Si rrjedhojë e se cilës edhe Ministria e Energjisë dhe Industrisë është angazhuar për zbatimin e direktivës 2009/28/EC “Për burimet e energjisë se rinovueshme”. Direktiva ligjëron vendosjen e objektivave kombëtarë për burimet e rinovueshëm si të detyrueshme në mënyrë që të promovohet, sidomos, prodhimi i energjisë elektrike, ngrohja dhe ftohja, si edhe bio-karburanti për sektorët e transportit. Shumica e synimeve detyruese për përqindjen…
Read More
Government confirms the rescission of HPP “Katundi i Ri” on the Black Drin River by Dr Lorenc Gordani, 27th November 2016

Government confirms the rescission of HPP “Katundi i Ri” on the Black Drin River by Dr Lorenc Gordani, 27th November 2016

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Publikime
Mbledhja e fundit te qeverise ka pare nder te tjera edhe shfuqizimin e Vendimit Nr. 1068, Datë 23.12.2015, Të Këshillit të Ministrave“, për miratimin e bonus-it  në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë, për ndërtimin e Hidrocentralit “Katundi i Ri” mbi Lumin Drini i Zi”. Sa me sipër ka ardhur në mbështetje të nenit 113, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, dhe të nenit 25, të ligjit nr. 125/2013, “Për  koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të ndryshuar. Vendimi i Këshilli i Ministrave ka ardhur me propozimin e ministrit të Energjisë dhe Industrisë, pasi konsorciumi turk që mori përsipër të ndërtohte hidrocentralin e Skavicës është tërhequr nga tenderi. Qeveria shqiptare vendosi dhënien me koncesion të ndërtimit të Katundit të Ri në 7 janar të…
Read More
Albania Delayed Approval of the Regulation on Access to DSO, Dr Lorenc Gordani, 16 Sept 2016

Albania Delayed Approval of the Regulation on Access to DSO, Dr Lorenc Gordani, 16 Sept 2016

Artikuj, Informim, Publikime
Qendra Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë - ACERC ka vlerësuar si shume pozitive vendimin e Entit Rregullatorë te Energjisë, te datës 29.04.2016, mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Draft-Rregullores për Lidhjet e Reja ne Sistemin e Shpërndarjes”. Një vendim i marre ne linje me rekomandimin e shprehur edhe nga grupi ndër-institucional për vlerësimin, përmirësimin dhe monitorimin e indikatorëve te “Doing Business”, të ngritur me urdhër të Këshillit të Ministrave Nr. 30, datë 30.01.2014, për lehtësimin e procedurave për furnizimin me energji elektrike të objekteve veçanërisht të bizneseve. Ne te vërtet, lidhur me sa me sipër Ligji i Sektorit te Energjisë 43/2015 siç edhe ai i Energjive te Rinovueshme 138/2013, parashikon qasje të garantuar ne rrjete te prodhuesve te energjive te rinovueshme madje me dispeçerim prioritare të energjisë…
Read More