Kompanitë dhe ekspertët e rrjetit tonë janë të përfshire kryesisht në të gjitha aktivitetet që kanë për qëllim për të reduktuar emetimet e karbonit nëpërmjet zhvillimit, funksionimin dhe financimit të infrastrukturës të energjisë së rinovueshme. Në këtë përpjekje, ne e dimë se kompleksiteti dhe rreziku janë konstante. Tregu i energjisë, ka shumë parashikime nga ato ligjore si ato normative, financiare, ekonomike kontraktuale, teknike, deri tek ato që ndërlidhen me personelin.

Menaxhimi i këtij kompleksiteti dhe zbutjen e rrezikut të lidhur me të është themelore. Në këtë kontekst, bashkëpunimi duhet të bazohet në një eksperience të fortë praktike, proces gradual transmetuese të kapaciteteve, vlera te larta etike, dhe mbi te gjitha ne një proces te vazhdueshëm te ndarjes se njohurive dhe risive. Besimet ynë themelor është se vetëm kombinimi i këtyre targeteve do të përshpejtojë zhvillimin e qëndrueshëm, duke prodhuar një vlere te shtuar jo vetëm për biznesin por dhe rritjen ekonomike në afat të gjatë.

Most Read Publications

No post found

Most Visit Sections