february 21 2018 21 2018 february 21 në një e energjisë

Kjo pjesë është e dedikuar bashkëpunëtorëve tanë me te ngushte. Përveç atyre këtu të paraqitura, rrjeti ynë është ndërtuar nga një network i gjerë raportesh me ekspertë (përveç se me kompani) në të gjitha fushat e know-how në sektorin e energjisë. 

Qasje kjo që vë në një situatë të shkëlqyer për të qenë në gjendje të identifikimit me saktësi dhe të orientuarin e te gjitha nevojave, duke përfituar nga kompetenca specifike dhe shumë e kalibruar në një mënyrë shumë ekonomike.

Për më shumë gjeni në seksioni relative në gjuhën angleze.

Most Read Publications

No post found

Most Visit Sections