Teknologjia fotovoltaike një mundësi e re edhe për individët, Dr. Lorenc Gordani, 9 Tetor 2017

Teknologjia fotovoltaike një mundësi e re edhe për individët, Dr. Lorenc Gordani, 9 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Përfaqësim
Teknologjia fotovoltaike një mundësi e re edhe për individët, krahas sipërmarrjes, Dr. Lorenc Gordani, 9 Tetor 2017 Përveç impianteve për te shitje energjie, interesi është duke u rritur edhe për skemat e matjes neto për vet-prodhim. Një nga specifikat e burimeve fotovoltaik është fleksibiliteti ne implementim, duke bere qe te identifikohen ne gjuhen teknike si resurse energjetike te shpërndara (DER). Për me tepër edhe synimi i rishikimit te ligjit te energjive te rinovueshme ishte përshtatja me direktivën e energjive te rinovueshme (RED) qe synon rritjen e konsumit te këtyre burime. Kështu se pari, me ligjin e ri erdhi hapja e mundësisë për vet-prodhim në regjimin e njohur si matje neto (apo NetMeeting), për familjet dhe kompanitë deri në 500 kW. Një praktike qe ofrohet përmes një procedure të thjeshtuar (për…
Read More
Efektet e bursës se energjisë mbi burimet e energjive te rinovueshme, Dr. Lorenc Gordani, 08 Tetor 2017

Efektet e bursës se energjisë mbi burimet e energjive te rinovueshme, Dr. Lorenc Gordani, 08 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Publikime
Efektet e bursës se energjisë mbi burimet e energjive te rinovueshme, Dr. Lorenc Gordani, 08 Tetor 2017 Bursa është një pjesë e rëndësishme e kuadrit te ri ligjore për sektorin e energjisë elektrike, dhe vjen si pjese e agjendës integruese te vendit ne tregun e brendshëm te energjisë (IEM) te BE-se. Ne kuadër te angazhimeve te ndërmarra se fundmi ne 2012, Shqipëria ishte një nder vendet e para qe implementoi paketën e 3 te energjisë ne 2015. Implementim qe ka ardhur me asistencën me te mire te institucioneve politike dhe financiare ndërkombëtare, dhe veçanërisht lidhur me tregun ndjekur me atë te WB/IFC-n (përmes Nord Pool Consulting dhe LDK), dhe ligjin e energjive te rinovueshme te USAID-it (Engility), dhe ne çdo rast ne bashkërendim te ngushte me EnC-ne. E pare nga…
Read More
Burimet fotovoltaike një vlere e shtuar për sektorin turistike, Dr. Lorenc Gordani, 7 Tetor 2017

Burimet fotovoltaike një vlere e shtuar për sektorin turistike, Dr. Lorenc Gordani, 7 Tetor 2017

Artikuj, Përfaqësim, Publikime
Burimet fotovoltaike një vlere e shtuar për sektorin turistike, Dr. Lorenc Gordani, 07 Tetor 2017 Megjithëse studimet tregojnë qarte se investimet ne teknologjinë diellore janë një vlere e shtuar për zhvillimin e turizmit, deri me tani investimet e biznesit edhe ne ketë drejtim kane ecur me rritme te ulta, madje edhe në rajonet tona bregdetare që gëzojnë një nga potencialet me te mëdha te diellit ne gjithë Evropën. Shqipëria në tërësi, ka një potencial të jashtëzakonshëm të prodhimit të energjisë diellore dhe çmimet e sistemeve diellore po shënojnë ne vazhdimësi rënie. Për ketë ne te gjitha planet zyrtare te periudhës se fundit po identifikohen vende monumentesh, parqesh natyrore e arkeologjike, vendpushime turistike, etj., si sektorë potencial ku ky burim energjie mund të përdoret. Ligji i ri i energjive te rinovueshme…
Read More
EuroElektra: teknologji PV me shume opsione përdorimi, EuroElektra, 5 Tetor 2017

EuroElektra: teknologji PV me shume opsione përdorimi, EuroElektra, 5 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Përfaqësim, Publikime
EuroElektra: teknologji PV me shume opsione përdorimi, EuroElektra, 5 Tetor 2017 Shqipëria aprovoi së fundmi ligjin e ri mbi energjitë e rinovueshme. Projektligji i konceptuar në përputhshmëri me direktivën e BE-së, ku për impiantet diellore deri në 2 mega është vendosur një tarifë e afatgjate deri 100 Eur/MWh. Bizneset shqiptare po interesohen gjithmonë e më shumë për alternativat që u ofron shfrytëzimi i energjisë diellore me uljen e kostove. Ndryshe nga energjia e erës, për energjinë nga dielli harta është e gjerë, dhe kufizimi i vetëm lidhet me limitet e tokës në dispozicion. Kërkesat janë aksesuar ne vazhdimësi nga MIE por procesi është intensifikuar së tepërmi në periudhën e fundit: kështu deri me tani llogariten të paktën 9 aplikime për parqe fotovoltaike me fuqi të instaluar deri në 2 megavat…
Read More
Tregtimi i kredive te karbonit si çelës për stimulimin e BRE-ve, Dr. Lorenc Gordani, 04 Tetor 2017

Tregtimi i kredive te karbonit si çelës për stimulimin e BRE-ve, Dr. Lorenc Gordani, 04 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Përfaqësim, Publikime
Skema e tregtimit te kredive te karbonit si çelës për stimulimin e prodhimit nga burime e rinovueshme, Dr. Lorenc Gordani, 04 Tetor 2017 Zhvillimet e sotme të sektorit energjetike e bëjnë të domosdoshme ndërtimin e një kuadri të “zgjuar” ligjore dhe rregullator që të lehtësojë investimet dhe përpjekjet për të arrirë në mënyrën sa më të qëndrueshme objektivat e konsumit kombëtar (të 38%). Lidhur me shfrytëzimin e burimeve të rinovueshme të energjisë, çdo vend ka karakteristikat e tij: p.sh. vende si Gjermania, Danimarka apo dhe më gjerë, kanë çmime të larta pakice dhe konkurrueshmëria për burime pa mbështetje financiare është e pranishme. Në Shqipëri, situata e çmimeve me pakicë nuk të jep këtë “komoditet”. Për ketë, se pari do duhet te procedohet me një studim mbi çfarë mund te behet…
Read More
Thatësira një mundësi për një zhvillim me te qëndrueshëm ekonomik, Dr. Lorenc Gordani, 3 Tetor 2017

Thatësira një mundësi për një zhvillim me te qëndrueshëm ekonomik, Dr. Lorenc Gordani, 3 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Përfaqësim, Publikime
Si thatësira mund te kthehet ne një mundësi për një zhvillim me te qëndrueshëm ekonomik, Dr. Lorenc Gordani, 3 Tetor 2017 Gjate periudhës me te thate te verës qe sapo lame pas, gati 80% e energjisë elektrike që u hodhe në rrjet erdhi nga importi. Importe i cili kushtoi vetëm ne dy muaj rreth 54 milionë euro. Emergjencë që bëri që Këshilli i Ministrave, përmes një akti normativ, të ishte i detyruar te ndryshoj edhe buxhetin e vitit 2017. Situatë që po vazhdon edhe se ne mënyre te reduktuar për muajt ne vijim, çka do të ndikojë jo pak financat e gjithë sistemit energjetik. Mbi sa më sipër, megjithëse ekspertët e sektorit të energjisë ndahen midis shume dilemash, gjithsesi duket se diversifikimi i prodhimit të energjisë është nje pike e…
Read More
Përparësitë dhe aspektet kritike lidhur me sistemet fotovoltaike, Dr Lorenc Gordani, 1 Tetor 2017

Përparësitë dhe aspektet kritike lidhur me sistemet fotovoltaike, Dr Lorenc Gordani, 1 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
Përparësitë dhe aspektet kritike lidhur me sistemet fotovoltaike, Dr Lorenc Gordani, 1 Tetor 2017 Shqipëria “rrihet” nga dielli për me shumë ore gjatë vitit se shumica e vendeve të BE-së por edhe të vetë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Potenciali komerciale, në një skenarë me kosto të ulët te kapitalit, është pothuajse 3500 MW. Për këtë Ligji i ri i energjive te rinovueshme tashme parashikon se konsumatorët mund jo vetëm te prodhojnë energji për nevojat e tyre por edhe t’ia shesin kompanisë së shpërndarjes, sasinë e tepërt të energjisë që nuk arrijnë ta konsumojnë (për me shume shih ne formën e një prezantimi). Mbi sa me sipër EuroElektra ka lancuar instalimin e projekteve te vogla të energjisë së rinovueshme. Çdo shoqëri e vogël ose e mesme apo klient familjar pa përjashtim…
Read More