Gati censusi i pyjeve, i dyti më i madhi që pas vitit 1990, Revista Monitor, 28 Qershor 2017

Gati censusi i pyjeve, i dyti më i madhi që pas vitit 1990, Revista Monitor, 28 Qershor 2017

Informim
Gati censusi i pyjeve, i dyti më i madhi që pas vitit 1990, Revista Monitor, 28 Qershor 2017 Çfarë ka ndodhur me pyjet në Shqipëri gjatë dhjetëvjeçarit të fundit pritet të mësohet vitin tjetër. Inventari Kombëtar i Pyjeve, pjesë e Projektit për Shërbimet Mjedisore, mbështetur nga Banka Botërore dhe Qeveria Suedeze, pritet të fillojë së shpejti dhe do të ofrojë informacion të përditësuar mbi gjendjen aktuale të pyjeve në vend. Ky proces kryhet çdo dhjetë vjet dhe jep informacion mbi ndryshimet e ndodhura gjatë një dekade. Ai, gjithashtu, ofron të dhëna të rëndësishme mbi biodiversitetin në vend. Inventari i pyjeve bëhet një herë në dhjetë vite dhe jep të dhëna të detajuara mbi shtimin ose pakësimin e bioversidtetit në nivel kombëtar dhe shërben për azhurnimin e të dhënave kadastrale. Ky…
Read More