ERE miraton vendimin për anëtarësimin e plote te OST ne ENTSO-E, OST, 16 Mars 2017

ERE miraton vendimin për anëtarësimin e plote te OST ne ENTSO-E, OST, 16 Mars 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Publikime
ERE miraton vendimin qe hap rrugën për anëtarësimin e plote te OST ne ENTSO-E, OST, 16 Mars 2017 Sot me date 15 Mars 2017, me Vendim Nr. 43, Bordi i Entit Rregullator te Energjisë, vendosi dhe miratoi Certifikimin final te Operatorit te Sistemit te Transmetimit – OST sh.a. ne përputhje me përcaktimet e Nenit 58 te Ligjit Nr. 43/2015, “Per Sektorin e Energjisë Elektrike”. Vendimi i sotëm pason Aplikimin për Certifikim te datës 13 Korrik 2016, te paraqitur nga shoqëria Operatori i Sistemit te Transmetimit – OST sh.a. pranë Entit Rregullator te Energjisë ne lidhje me certifikimin e ndarjes se shoqërisë OST sh.a. nga aktivitetet e tjera ne sektorin e energjisë elektrike ne përputhje me përcaktimet e Neneve 54 dhe 58 te Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”.…
Read More